Knowledge

ทางมูลนิธิของเราได้รวบรวมเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆที่น่าสนใจไว้ ซึ่งสามารถนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในสถานศึกษา หรือสามารถนำไปใช้ในองค์กรณ์ของท่านได้