Add IT Team to Google Apps manually (IT)

Add a new user

หลังจากที่โดเมนเราใช้ Google Apps ได้แล้ว ตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ต้องมาเพิ่ม user account ให้สามารถเข้าถึงระบบ Google Apps แต่ถ้าหากต้องการเพิ่ม users หลายคนในเวลาเดียวกันแล้วละก็สามารถทำตามได้ดังนี้

Give a user administrator privileges

        เป็นการให้สิทธิ์แก่ users ให้สามารถเข้าไปจัดการการเข้าถึง Google Apps หรือทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าของ organization Google Apps Account

รายละเอียดเพิ่มเติม