Early adopter

Step 6: Begin migrating user mail data 

        ขั้นตอนที่ 6 ฝ่าย IT ต้องเริ่มทำการ ย้ายข้อมูล email ของทีม IT เอง รวมถึงกลุ่มคน early adopter และกลุ่มคนอื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้

ซึ่งนอกจากย้ายข้อมูล email แล้วยังต้องทำการย้าย calendar, contact จากระบบที่มีอยู่เดิมในเวลาเดียวกันนี้อีกด้วย