Step 7: Getting started with 2-step verification

        พอมาถึงตอนนี้เราต้องมาพิจารณาว่า ระบบ Google Apps ของเราบุคคลไหนที่ต้องการความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลสูงบ้าง ซึ่งในกรณีนี้เราตั้งค่าให้ user account นั้นๆ มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม