Step 9: Finish migrating user data

        หลังจากที่เตรียมข้อมูลในขั้นตอนที่ 8 เสร็จสิ้น ตอนนี้ก็มาถึงกระบวนการย้ายข้อมูลให้แล้วเสร็จ ซึ่งหลังจากที่ย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว
ต้องมาทำการตัดสินใจกับฝ่าย change management และ project manager ว่าจะ go-live date เมื่อไหร่ ซึ่งต้องมีการวางแผนเตรียม
ทีมงาน help desk operations รวมถึงมีการจัด helpdesk training

รายละเอียดเพิ่มเติม