Determine which mail migration tool to use

หลังจากได้ศึกษาแล้วว่ามหาวิทยาลัยของเราใช้ระบบ email แบบไหนอยู่ ซึ่งตอนน๊้ก็มาถึงกระบวนการตัดสินใจว่าจะใช้เครื่องมือตัวไหนในการช่วยย้าย email จากระบบเดิมมา Google Apps ซึ่งมีทางเลือกดังนี้

    Administrators/Server side:

    Individual users/Client side:

Compare Email Migration Options
Next phrase: Early adopter