Begin provisioning user

ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มศึกษาว่าระบบเดิมที่ใช้งานอยู่เป็นแบบไหน และองค์กรของเรามีความต้องการจะย้ายข้อมูลมายัง Google Apps หรือเปล่า

ซึ่งมีสองแบบคือ

Provision users from an LDAP server

- Google Apps Directory Sync (GADS)

- GADS Administration Guide

Provision users from other sources

- Google Apps Provisioning API Developer's Guide