2-step verification & Set up standalone Google Message Security

Step 1: Begin migrating user mail data 

ขั้นตอนแรก ฝ่าย IT ต้องเริ่มทำการ ย้ายข้อมูล email ของทีม IT เอง รวมถึงกลุ่มคน early adopter และกลุ่มคนอื่นๆ เท่าที่เป็นไปได้ 

ซึ่งนอกจากย้ายข้อมูล email แล้วยังต้องทำการย้าย calendar, contact จากระบบที่มีอยู่เดิมในเวลาเดียวกันนี้อีกด้วย

Step 2: Getting started with 2-step verification

พอมาถึงตอนนี้เราต้องมาพิจารณาว่า ระบบ Google Apps ของเราบุคคลไหนที่ต้องการความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลสูงบ้าง ซึ่งในกรณีนี้เราตั้งค่าให้ user account นั้นๆ มีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยได้อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Step 3: Finish provisioning users

พอมาถึงตรงนี้ฝ่าย IT ต้องทำการจัดหา และจัดเตรียม เพื่อให้ user ที่มีอยู่ในระบบเดิมจะสามารถใช้ Google Apps ได้ 

Step 4: Finish migrating user data

หลังจากที่เตรียมข้อมูลในขั้นตอนที่ 8 เสร็จสิ้น ตอนนี้ก็มาถึงกระบวนการย้ายข้อมูลให้แล้วเสร็จ ซึ่งหลังจากที่ย้ายข้อมูลเสร็จแล้ว
ต้องมาทำการตัดสินใจกับฝ่าย change management และ project manager ว่าจะ go-live date เมื่อไหร่ ซึ่งต้องมีการวางแผนเตรียม
ทีมงาน help desk operations รวมถึงมีการจัด helpdesk training 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Step 5: Set up standalone Google Message Security

ตอนนี้ก็ใกล้ถึงการ Go-live แล้วฝ่าย IT ต้องมาตั้งค่าเพิ่มเติมให้กับ Google Apps ว่ามหาวิทยาลัยของเรามีการตั้งค่าความปลอดภัยหรือไม่
หรือว่าต้องการเพิ่ม admin เข้ามาดูแลระบบเพิ่มเติมหรือเปล่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

Next phrase: Go live!

Comments