การตั้งทีมในการใช้งานแอพพลิเคชั่นกูเกิ้ลในสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยต้องกำหนดทีมงานดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วน แบ่งเป็น 4 ฝ่าย หลักๆคือ

 
Project Manager ผู้จัดการโครงการ
 1. เป็นผู้วางแนวทางการดำเนินงาน และทำงานร่วมกันในแผนของโครงการ
 2. ติดตามการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนงาน
 3. ควบคุมและรายงานอย่างสม่ำเสมอ
 4. แก้ปัญหาและพิจารณาประเด็นต่างๆในการเปลี่ยนแปลงของแผนงาน
 5. ประสานงานกับทีมงานของมูลนิธิ ซีอาร์เอ็ม ชาริตี้ และ คณะกรรมการผลักดันโครงการของมหาวิทยาลัย (Steering Committee)

Technical Configuration Manager: ผู้จัดการโครงการงานส่วนเทคนิค

สำหรับฝ่าย IT เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญมากในการทำให้ Google Apps สามารถ
นำไปใช้ในองค์กรหรือมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากฝ่าย IT จะเป็นฝ่ายแรกที่ต้อง ทำการบุกเบิกและทดลองใช้งาน ซึ่งพอใช้งานเป็นก็ต้องเป็นฝ่ายตอบคำถามและถ่ายทอดความรู้และตอบคำถามกับผู้ใช้งานจริงอีกด้วย

 1. จัดการแก้ไขระบบ และบริหารปัญหาทางด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับแผน
 2. ตั้งทีมงานทำคู่มือ เพื่อการดูแลระบบต่อไป
 3. มีส่วนร่วมในการเข้าอบรมการดูแลระบบ
 4. ตอบรับความพร้อมของการย้ายระบบ ในกรณีที่มีการยกเลิกระบบเดิม ศึกษาเกี่ยวกับระบบที่มีอยู่ว่าจะต้องมีการย้ายข้อมูลมายัง Google Apps หรือไม่ และหากมีการย้ายจะต้องเลือกเครื่องมือที่่จะใช้ และทำการทดลองย้ายข้อมูล จนกระทั่งย้ายเสร็จสมบูรณ์
 5. ต้องทำการเตรียม user account การกำหนดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล การตั้งค่าต่างๆ เกี่ยวกับความต้องการที่จะใช้ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่ม ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
 6. ลงบันทึกปัญหาทางด้านเทคนิคตามกระบวนการ
 7. ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการสมัครใช้งาน Google Apps และการจัดการในส่วนของหลังบ้าน
 8. ประสานงานกับทีมงานด้านเทคนิคของมูลนิธิ  : Core IT Knowledge


Academic Program Manager: ผู้จัดการงานส่วนบริหารการเปลี่ยนแปลงฝ่ายการศึกษา
 1. วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงฝ่ายครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และติดตามการดำเนินงานตามแผน
 2. จัดตั้งทีมงานเพื่อทำแผนการสื่อสารในวิทยาเขต คณะ และภาควิชาต่างๆ รวมถึงการจัดการฝึกอบรม และการประเมินผลการอบรม 
 3. ประสานงานกับ Change Sponsor หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารในองค์กร ส่วนของเจ้าหน้าที่ และครู อาจารย์
 4. บริหารจัดการกิจกรรมการนำเทคโนโลยีไปใช้ กับครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน 
 5. คัดเลือกทีมงานครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นแรก (Early Adopter)


Student Program Manager: ผู้จัดการงานส่วนบริหารการเปลี่ยนแปลงฝ่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 1. วางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงฝ่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามแผน
 2. จัดตั้งทีมงานเพื่อทำแผนการสื่อสารในสโมสรนักศึกษา ชมรมต่างๆ และหัวหน้าชั้นปี รวมถึงการจัดการฝึกอบรม และการประเมินผลการอบรม
 3. ประสานงานกับ Change Sponsor หรือ ฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อสารในองค์กร ส่วนของนักศึกษา
 4. บริหารจัดการกิจกรรมการนำเทคโนโลยีไปใช้กับนักเรียนนักศึกษา 
 5. คัดเลือกทีมงานนักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นแรก (Early Adopter)